افزودن نظر جدید

کورش هخامنشی در منابع ایانی کم ارزش تر و ناچیزتر از آن بود که به عنوان شاه ایران قلمداد شود. در شاهنامه از هزر سگ و گریه و دیو و ددی اسم برده و از شاهان و شخصیت های دسته چندم ایران باستانی هم اسم آورده ولی از کورش خیر. متون فارسی میانه هم همینطور.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.