افزودن نظر جدید

سلام بله همین طور است. در منابع ایرانی، کورش شاه ایران نبود. بلکه در زمان بهمن اردشیر، کورش یک حاکم دست نشانده از سوی او بود. این دیدگاه منابع ایرانی است. به همین خاطر در شاهنامه اسم کورش نیامده است. در متون پهلوی عصر ساسانی هم نام کورش را نمیبینیم. اما منابع یونانی کورش را شاه ایران خواندند. منابع یهودی هم که از کورش نام بردند, سندی به دست آوردم که آن کورش با کورش هخامنشی فرق میکند. در واقع در تورات اصلا کورش نداریم. بلکه خورِش داریم که این خورش لقب لهراسب کیانی بود و ابوریحان هم میگوید این خورش (قورش) با کورش هخامنشی که یونانیان نام بردند متفاوت است و دو شخصیت مجزا هستند. بخوانید: https://www.adyannet.com/fa/news/26586
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.