افزودن نظر جدید

هر فرد عاقلی با اندکی تامل متوجه میشه که این مقدماتی که شما برای تخریب مردم اهل حق آوردید منجر به این نتیجه خرافه گرایی نمیشد اولا که عصر زندگی شیخ صفی با سلطان اسحاق یکی بوده پس مانعی نخواهد داشت که این دو ملاقات داشته باشند چنانکه شیخ صفی در سن بیست و پنج سالگی به شیراز میرود و با شیخ نجیب الدین بزغوش دیدار میکند و مرید او میگردد و پس از چند سال خدمت شیخ زاهد میرسد و ایشان هم بعد از چندین سال تریبیت صفی بع او میگوید خداوند تورا برای امری در نظر گرفته است و او را راهی پردیور میکند حال کجا این امر غیر عقلانی است عایا هیزم کشی که برای جهاد با نفس است افسانه است که در کریمه قرانی فرمود من جاهدوا فینا لیهدینهم سبلنا اما اگر سخن در ایرادگیری است شما بهتر است به خرافات منتشر شده در شبکه های ماعواره ای توسط حضرات عظام مراجعه کنید چو شنیدی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.