افزودن نظر جدید

کار درستی کردن، در غم و ناراحتی همسایه و هم نوع نباید شادی کرد و ابراز همدردی درسترین کاره...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.