افزودن نظر جدید

وی فقط ورزشکاری چیره بود که با حمایت سرویس های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی مطرح و بزرگ شد آنهم به خاطر خوش خدمتی که به آنها در ورزشهای آسیایی تهران و حفاظت از ورزشکاران آن رژیم در بازیها نموده بود. در نهایت هم حمایت شیاطین برایش سودی نداشت و سرافکندگی دنیا را به بار آورد، آخرتش هم که خدا داند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.