افزودن نظر جدید

سادات در اصل از حجاز هستند. البته حضرت محمد (ص) هم از نسل حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم هم متولد اور (در جنوب عراق امروزی) بودند. یکی از اجداد پیامبر (قیدار نبی) هم مدفون در حوالی زنجان هستند. با این ترتیب شاید بتوان منشأ جغرافیایی سادات را روشن کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.