افزودن نظر جدید

زمینه تفکر وهابی در فرهنگ قومی عربی است.سلفی شدن یعنی به فرهنگ عرب هایی مانند خلفا و اموی درآمدن. سلفی ها برای معاویه شان بالایی قائلند.همان کسی دستور به لعن خلیفه چهارم داد.از این تناقضات در میان سلفی ها بسیار است اما چون تعصب و جهالت عربی دارند معاویه برایشان سلف صالح است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.