افزودن نظر جدید

مطلب درست است. برداشت شما (جناب امید) سطحی است. اتفاقا مسیحیان در طول تاریخ منتظر پاراکلیتوس (فاراقلیط) بودند که پس از مسیح خواهد آمد و جالب اینکه افراد مختلفی در تاریه مسیحیت ادعا کردند که فاراقلیط هستند و هر بار گروهی از مسیحیان به آنان (مدعیان فاراقلیط) ایمان آوردند. ما مسلمین، به مسیح به عنوان بنده پاک خداوند و پیامبر الهی ایمان داریم. اما ایشان را خدا یا پسر خدا نمیدانیم و این اعتقاد مسیحیان (که مسیح پسر خداست) را سخنی احمقانه و کفر محض میدانیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.