افزودن نظر جدید

گرامي؛ اي كاش با همان نام افشا (افضاء) وارد ميشديد، هرچند به IP شما دسترسي داريم و ميتوانيم به هويت واحد چند نام مستعار پي ببريم. اما بعد... طبق تجربه‌ي دوستان، به ترتيب شماره عرض ميكنم. 1. در ابتدا به سخنان وينستون چرچيل استناد كرديد. سخني كه كاملاً تناقض از سر و روي آن ميبارد. «دموكراسي بدترين شيوه حكومت است» «دموكراسي بهترين شيوه حكومتي است كه تا كنون شناخته شده است». اين تناقض عجيب و مضحك براي هر انسان صاحب شعوري قابل مشاهده است. و سپس برداشتي از اين تناقض ارائه كرديد كه واقعاً روح چرچيل هم از آن خبر ندارد. 2. شما تمام ملل مسلمان در 200 سال اخير (كه از حيث تاريخي به ما نزديك است) را بررسي كنيد، هر جنگي بين مسلمين صورت گرفته، بدون استثناء دست استعمارگران دموكرات غربي را در آن مشاهده ميكنيد. اما جنگهاي ميان دُوَل دموكرات در جهان، بدون دخالت و تحريك مسلمانان بوده است. (مثلاً جنگهاي جهاني اول و دوم، حملات امريكا به امريكاي لاتين، جنگ ويتنام، جنگهاي ليبراليستي-كاپيتاليستي عليه كمونيسم و...) واقعا شما ز فهم اين موضوع عاجز هستيد و تا اين حد اطلاعات تاريخي ضعيفي داريد؟ 3. نابودي زمين به دست دموكراتها و ليبرالهاي وابسته به سرمايه داري حقيقتي است كه امروزه هيچ عاقلي در آن ترديد ندارد. ليكن شما جزو منكران اين قضيه هستيد. آيا نميخواهيد اين را بپذيريد؟ 4. آيا منكر اين هستيد كه رسانه‌ها بر عامه مردم (كه شما هم جزوي از اين عامه هستيد) حكومت ميكنند؟ 5. با توجه به سابقه شما در تفكرات ناسیونال فاشیست باستان گرايي ليكن ميبينيم كه امروزه اين تفكر را عامل عقب ماندگي ايران ميدانيد. اين عقب نشيني شما از مواضع پيشين محصول انديشه شما در خلوت است، يا نااميدي از گذشته تان؟ يا هر دو يا امري ديگر؟ 6. درباره دروغ‌ها و سفسطه‌هاي باستانگرايان كه در مقاله افشاگري شد، هنوز فرصت داريد تا ابراز نظر كنيد (با توجه به اينكه شما متهم هستيد، لطفاً به تك تك موارد نام برده پاسخ دهيد تا جوابيه شما منتشر شود).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.