افزودن نظر جدید

ما دربرخی کتب خوانده ایم که مختار قاتلین ائمه را به صورت غیرانسانی مجازات کرده..... آیابااین حال این فردعادله؟؟///
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.