افزودن نظر جدید

محمد ابن ابوبکر در زمان رسول اکرم پسری کوچک بود چه بسا احادیثی که شنیده وروایت میکند اما ب عنوان صحابه شناخته نشده اصلا شما تعریف صحابه را بخوبی میدانید یا تعریفها را قطع وبرید میکنید تا ب مقصود خود دست یابید تعریف صخابه را ب صورت دقیق بیان کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.