افزودن نظر جدید

البته هر كس بايد هويتي داشته باشد هويت = مرز بدين معني كه اگر ايراني باشي يعني عرب نيستي /اگر پارسي زباني يعني عرب زبان نيستي. پس مرزي هست و ما نمي نوانيم انكار كنيم. البته حساب اسلام واعراب هم بايدجداباشد. ولي به نظر من رفتار اعراب با ايرانيان را با ابهاي اقيانوس ها نمي توان تميزكرد. همانگونه كه با تمام رنگ هاي سياه عالم نمي توان روي چهره ي ايران باستان را بدين حد تيره كردتا بتوان با اعراب مقايسه كرد. ولي فسادهايي هم بوده است مانند اواخر دوره ساساني كه همان فساد باعث پيروزي اعراب گرديده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.