افزودن نظر جدید

بیش باد ... البته انوشیروان نه تنها دشمن خرها نبود، بلکه بسیار هم با آنان رابطه ای عاطفی و عقلانی داشت. در تواریخ (!) نقل کرده اند که انوشیروان زنجیری را به در کاخش بند کرده بود که هرکس از زمامداران ظلمی دیده است، آن را تکان دهد تا انوشیروان به دادخواهی او بپردازد. اما این قدر عدالت بود! که هیچکس آن زنجیر را تکان نداد تنها یک خری که از صاحبش ظلمی دیده بود، آمد آن را تکان داد. البته مرحوم دکتر شریعتی می‌گوید: تنها اون خر، چنین قضیه‌ای را باور کرده بود. ولی به هر حال همین ارادت انوشیروان به خر ها را نشان میدهد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.