افزودن نظر جدید

در اینکه هخامنشیان وحشیانه به سرزمین‌های دیگر تجاوز می‌کردند تردیدی نیست. کشتار وحشیانه کوروش هخامنشی در اوپیس و خونریزی‌های داریوش هخامنشی که شرح آن در کتیبه بیستون آمده سندی روشن بر این سخن است. اما درباره زنان! درد جامعه ما این است که برخی اهل مطالعه نیستند و در عین حال می‌خواهند در همه چیز نظر بدهند. قرآن گفته زنان ناشزه (زنی که با رفتارهای زشت، آبروی شوهرش را می‌برد) را ابتدا با زبان خوش نصیحت کنید. اگر توجه نکرد، با او قهر کنید و اگر توجه نکرد او را بزنید. در فقه اسلامی این زدن باید به گونه ای باشد که زخم و کبودی نداشته باشد. این یک مسئله معقول است. همین خود شما و امثال شما هر ظلم و ستمی به زن خود میکنید و در عین حال به سخن منطقی قرآن اشکال میگیرید. اما در فرهنگ اصیل آریایی، به ویژه قوانین زرتشتی کتک زدن و شکنجه کردن زنان امری رایج بود و کردار نیک شمرده میشد. حتی اگر زن از شوهرش اطاعت نمیکرد، شوهر حق داشت با یک چیز داغ بدن زن را سوزاند و سپس زن را به قتل برساند. مشاهده اسکن از متن کتاب روایات پهلوی: https://www.adyannet.com/fa/news/27152
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.