افزودن نظر جدید

پس چرا اینقدر بزرگان و علمای اهل سنت نسبت به خلفا و صحابه غلط اضافه می کنند؟؟؟؟ وقتی کتب اهل سنت را مطالعه می شود بسیار به صحابه نسبت ناروا داده اند. مثلا این مطلب در روایت اهل سنت هست که جوانی نزد عایشه ( که در اتاق بسیار کوچکی زندگی می کرد ) رفت و جنب شد وقتی از اتاق عایشه برون رفت تا شلوار خود را بشوید، کنیز عایشه از قول وی به جوان گفت که نیاز نیست شلوار خود را با آب بشویی و همین که ( با خراشیدن ) ناخن نجاست را برطرف کنی پاک می شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.