افزودن نظر جدید

شما چه سندی دارید که کورش گوساله پرست بوده. ...؟هرکسی به هرچیزی فکر کند به همان اندازه ارزشمند هست. ..شما به گوساله پرستی فکر میکنید که خودتون گوساله هستید. ..ولی کورش کبیر در فکر آزاد کردن برده ها بوده. ..وعدالت گرا بوده. ..و در انجیل و قرآن ازش یاد شده...وکتیبه هاش وجود داره. ..شما گوشاله هستید که نمیتوانید اینارو ببینید شما مقصر نیستید بلکه گوساله نمیتواند سواد داشته باشد. ..خلایق هرچی لایق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.