افزودن نظر جدید

اين مطالب دروغ و افسانه است كه فقط مسلمانان افراطي كه با زرتشت دشمنند نوشته اندژ بزرگترينفيلسوفان جهان و برترين مورخان و نامدارترين باستانشناسان معاصر و حتي علماي يونان ورومنيز اين موضوع را رد كرده اند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.