افزودن نظر جدید

اسناد معتبرتان اشتباه است. آن مجسمه مردوک نیست مجسمه مرد بال دار، مجسمه آزادی مرد بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.