افزودن نظر جدید

1. جناب حمید می‌کوشند که با اتهام‌زنی و کشاندن بحث به مسائل احساسی (همچون خون و نژاد و...) ضعف منطقی و نقصان فکری و حقارت ایدئولوژی خود را مخفی کنند. این شیوه از سوی ایشان و امثال ایشان کاملاً عادی است. چون راهی غیر این ندارند. به تعبیر معروف، قافیه چو تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. 2. این سایت هیچگاه ظالمین را خوب و مبرا از ظلم نشان نداده است. در همین سایت بیش از 2000 مقاله مستند در نقد همان اعراب ظالم نوشته شده است که از قرار معلوم جناب حمید از دیدن آنها قاصرند. شاید هم خود را به خواب زده اند. شاید هم تمامی قوم عرب را بد میدانند (نگاه نژادپرستانه) وگرنه هر عاقلی میداند که خوب و بد در هر قومی وجود دارند. 3. اگر به ‌تازی‌پرستی باشد که فریدون جد اعلای زرتشت هم معتقد به برتری تازیان بر ایرانیان بود. آنچنانکه در متن شاهنامه آمده است. بماند که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه (قطب و قبله باستان‌پرستان) خود در جنگ ظفار، جوانان ایرانی را فدای عرب‌ها کرد. بدون اینکه فایده‌ای برای هویت ملی یا مذهبی ایرانیان داشته باشد. پس "تازی‌پرستی" بهانه‌ای است برای عقده‌گشایی... همین باستانگرایان به وقت لذت، لحظه‌ای از آغوش عرب‌های متعصب خلیج بیرون نمی‌آیند. اما نفاق و دورویی سبب شده که اکنون به جهت عقده‌گشایی، خود را ضد عرب جلوه دهند. وگرنه آن وقت که شاه، ایرانیان و بلکه خاک ایران را فدای عرب‌ها می‌کرد، همین جماعت مانند کبک اخته سر در برف فرو کرده بودند. 4. بهترین دلیل بر حقیقت بودن محتوای این مقاله همین است که اولاً مستند است و آنچه گفته شده با سند بیان شده و ثانیاً امثال حمید و بلکه بزرگتر این جماعت هم توان نقد منطقی و پاسخ مستند ندارند. از همین روی... به تنگ آمده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.