افزودن نظر جدید

من عرب هستم عرب زاده هستم. به خاطر قوميت و اصالت قومی و عرب بودنم به من فحاشی كردی (گفتی عوضی) پس گوش كن و بفهم . تو كورش پرست هستی يعنی لاشی پرست نجاست پرست هستی . كورش كه خود بت مردوک را پرستش ميكرد و تو هم يك لاشی خبيث را پرستش ميكنی. تو نجس هستی كه حرف از اتحاد و يكپارچگی ايران ميگويی ولی در عمل به اقوام توهين ميكنی و فقط خودت را انسان ميدانی. تو يك نژادپرست هستی كه خودت از توحش و بيماری فكری ات رنج ميبری . پس لايق ترحم هستی . چون به قوميت من توهين كردی بايد جوابت را بگيری . من تا آخرين لحظه حيات با كورش پرستی كه تفكری مسموم هست و يک انسان را به حيوانی بيمار مانند تو تبديل ميكند مبارزه ميكنم. پس بچرخ تا بچرخيم. ولی اين را بدان كه تو حتی به شعار وطن دوستی هم ايمان نداری . چون من عمو و بسياری از نزديكان خود را در راه دفاع از ايران از دست دادم و الآن بايد از تو فحش بشنوم . پس ادعای وطن دوستی نكن . و دهانت نجست را بيخود باز نكن .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.