افزودن نظر جدید

اره از روی منبعتان می فهمیم صحت سخنتان را !!!!!!!! جای دیگر شاهنامه میشود ساخت یهود و بعد هم نژادپرستانه ولی اینجا راست و درست !!! دسته گلی که محمد به اب داد را نگفتید .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.