تصوف

10/29/1394 - 18:25

ازآنجایی‌که مبنای قداست بیشتر فرقه‌های انحرافی انتساب بزرگان به کشف و شهود است و این امر برای مردم عادی از جذابیت‌های خاصی برخوردار است، فِرَق منحرف همواره با مخلوط کردن داستان‌های راست و دروغ، سعی در جذب افراد عادی کرده و با وعده رسیدن به این مقامات، آنان را چند صباحی سرگرم و از ایشان سوءاستفاده‌های مختلف می‌نمایند.

صفحه‌ها