104ـ اعتراف معاويه

سؤال 104:
 آيا صحيح است که معاويه در نامه اي که به محمد بن أبي بکر مي نويسد، اعتراف مي کند که حق خلافت با حضرت علي بوده ولي ابوبکر و عمر ـ رضي الله عنهما ـ آنرا غصب کرده و هيچ مشروعيت نداشتند. «فلما اختار اللّه لنبيه ما عنده وأتمَّ له ما وعده وأظْهر دعوته وافلج حجته، قبضه اللّه إليه، فکان ابوک و فاروقه اوّل من ابتزه وخالفه علي ذلک. إتفقا واتسقا ثم دعواه إلي انفسهما»(244)