105ـ نظر احناف درباره امام جماعت

سؤال 105:
آيا صحيح است که نظر ما احناف اين است: اگر چند امام جماعت حاضر بودند ترجيح با کسي است که همسرش زيباتر و يا آلت مردانگي او کوتاهتر باشد؟ چنانچه شرنبلالي حنفي متوفاي «1069» در کتاب خود اين فتوي را داده است.
راستي در يک چنين موقعيتي وظيفه مأمورين کشف عورت هر دو امام جماعت براي اطمينان از کوتاه بودن عورت آنان است؟ و يا فقط به گفته خود امام جماعت اکتفا مي شود؟ و آيا دو امام جماعت بايد همسران خود را به مردم نشان بدهند تا خودشان تشخيص بدهند کدام يک برتري در جمال و زيبايي دارد؟ و يا باز هم، گفته خود دو امام جماعت کافي است؟ و آيا راه علم دو امام جماعت از کجاست؟ آيا خودشان به عورت يکديگر نگاه مي کنند و يا اندازه تقريبي کافي است؟ و يا بايد از متر و واحد اندازه گيري استفاده کرد؟ شرنبلالي حنفي مي فرمايد: «اذا اجتمع قوم ولم يکن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه.. فالأحسن زوجة لشدة عفته، فأکبرهم رأساً، واصغرهم عضواً، فأکثرهم مالا فأکبرهم جاهاً...»(245)