95ـ ادب و اخلاق عمر بن الخطاب(رضي الله عنه)

سؤال 95:
 آيا صحيح است که مي گويند عمربن الخطاب مؤدب نبوده و به هنگام بردن نام پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ و سيده نساء العالمين، تعبيرات غير مؤدبانه اي به کار مي گرفت. لذا بزرگان از محدثين اهل سنت از او ناراحت شده، و جناب عمر را «أنوک» يعني احمق خواندند: چنانچه امام ذهبي از امام عبد الرزاق صنعاني اين تعبير را نقل مي کند. زيدبن مبارک مي گويد: نزد عبدالرزاق بوديم که حديث مالک بن اوس خوانده شد تا به اينجا رسيد که: عمر به عباس و علي خطاب کرده و گفت امّا تو اي عباس آمده اي که ميراث پسر برادرت را مطالبه کني.
و اما علي آمده ميراث همسرش را مطالبه کند.
عبدالرزاق گفت: نگاه کنيد اين احمق ـ يعني حضرت عمر ـ چگونه بي ادبانه تعبير مي کند. و نمي گويد: رسول الله ـ صلي الله عليه و سلّم ـ(221).