96ـ معاويه حق تعيين جانشينى نداشت

سؤال 96:
آيا صحيح است که معاويه حق تعيين جانشين نداشته و طبق قرارداد صلح با حضرت امام حسن بايد امر خلافت را پس از خود به مسلمين واگذار کند. ولي معاويه با اين شرط ـ و ساير شرطها ـ مخالفت کرده و يزيد را تعيين کرد. پس خلافت يزيد مشروع نبوده و او فردي خارج بر تعهّدات پدر خود بشمار مي آيد، پس چرا ما او را خليفه، و امام حسين(رضي الله عنه) را خارجي و قيام کننده عليه خليفه زمان خود مي دانيم؟!
ابن حجر مي نويسد: «هذا ما صالح عليه الحسن(عليه السلام) معاوية.. وليس لمعاوية أن يعهد الي أحد من بعده عهداً بل يکون الامر بعده شوري بين المسلمين»(222)
يعني.. معاويه حق ندارد پس از خود خلافت را به کسي واگذار کند، بلکه اين امر پس ازخود به عنوان شوري بين مسلمين خواهد بود.