94ـ آيا انحراف از عمروعاص و معاويه نابخشودنى است

سؤال 94:
آيا صحيح است که مي گويند، علماء رجال ما، انحراف از معاويه و عمروعاص را گناه نابخشودني مي دانند. ولي انحراف از حضرت علي(رضي الله عنه) را امري ساده و عادي دانسته و از کنار آن به سادگي مي گذرند. چنانچه ذهبي دو موضع متفاوت در برابر نسائي و حريزبن عثمان دارد. نسبت به نسائي مي گويد: او از معاويه و عمروعاص منحرف و رويگردان است. خدا او را ببخشد.(219)(رضي الله عنه) را لعن مي کرد. بدون تأمل او را ثقه مي خواند(220)