91ـمذاهب چهارگانه

سؤال 91:
آيا صحيح است که مي گويند، صحابه پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ يکديگر را دشنام و سب و لعن مي کردند؟ چنانچه ميان خالدبن وليد و عبدالرحمن بن عوف اتفاق افتاده و خالد او را سب کرد. و چنانچه بين عمار و عثمان روي داد. و عمار او را سب کرد(216)چرا ما سب صحابه را کفر و ارتداد مي دانيم؟.