92ـ تعداد اهل فتوى از صحابه

سؤال 92:
آيا صحيح است که مي گويند: بخش کم و عدد قليلي از صحابه تقريباً صدوسيوپنج نفر ـ به اعتراف ابن قيم ـ اهل فتوي بوده و دين را از آنها مي گرفتند. بنابراين چرا دور تمامي آنان حصار کشيده ايم. و همه را عادل دانسته و مدعي هستيم که دين خدا و قرآن و سنت رسول الله ـ صلي الله عليه و سلّم ـ در گرو عدالت تمامي آنان است؟ آيا اين غلو و ياوه گويي نيست؟.
ابن خلدون مي گويد: تمامي صحابه اهل فتوي نبوده و نه دين از تمامي آنان اخذ مي شد، بلکه اختصاص به حاملان قرآن و آشنايان به ناسخ و منسوخ، و محکم و متشابه قرآن، و ادله اي که از پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـدريافت کرده، و يا از کسانيکه از پيامبر اکرم شنيده اند(217)