90ـ شك صحابه در اسلام خود

سؤال 90:
آيا صحيح است که مي گويند بسياري از صحابه پيامبر اکرم و حتي جناب عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) به اسلام خود شک داشته و ترس داشتند که مبادا منافق باشند؟ چنانچه ابن ابي مليکه به اين حقيقت تصريح مي کند، با اين وصف چگونه ما اعتقاد به عدالت تمامي صحابه داريم؟ جائي که خودشان در اسلام خود ترديد دارند، چگونه ما به عدالت آنان اذعان کنيم؟
ابن ابي مليکه مي گويد: پانصد نفر از صحابه پيامبر اکرم را درک کرده ـ ديدم ـ که تمامي آنان از اينکه مبادا منافق باشند، در هراس و نگراني بوده چون نمي دانستند که عاقبت آنان به چه خواهد انجاميد(215)
اردکتُ اکثر من خمسمائة من أصحاب النبي ـ صلي الله عليه و سلّم ـ کل منهم يخشي علي نفسه النفاق، لانه لا يدري ما يختم له.