76ـ اساتيد امام بخارى، بعضى ملعون و بعضى نصرانى

سؤال 76:
آيا صحيح است که بعضي از اساتيد بخاري ملعون و بعضي ديگر نصراني مسلک بودند؟ مثلا يکي از آنان اسحاق بن سليمان معروف به شمخصه بود و ابن معين از او به عنوان ملعون تعبير مي کرد.(177)ديگر: معروف به ابن کلاّب بود که مي گفتند: هو نصراني بهذا القول(1782)