77ـ اسرائيليات در صحيح بخارى

سؤال 77:
آيا صحيح است که مي گويند کتاب بخاري پر از اسرائيليات و اَکاذيب و جعليات است چنانچه يکي از علماء ما اهل سنت بنام سيد عبدالرحيم خطيب راجع به حديث «دواة و قلم» که در پنج جا از بخاري آمده آنرا بي اساس و دروغ و ساختگي خوانده. که به دست بعضي از ساده لوحان بي فکر در کتب ما آمده او مي گويد: «اين داستان بي اساس دروغين که متضمن کسر شأن شريعت رسول اللّه و نيز اسائه أدب أصحاب بزرگ را در بردارد... و در بعضي از اين روايات تا آنجا تهوّر شده که مي گويد: بعضي از حاضرين گفتند: «إنَّ الرجل ليهذي»؟
گرچه اين داستان خرافي و ساختگي دشمنان دين متأسفانه در کتب حديث راه يافته است ولي هرگاه اندکي در آن تفکر شود واضح خواهد شد که عاري از حقيقت و فاقد واقعيت است و به نظر مي رسد که بعداً در أيام بروز فتنه ها و منازعات نحله ها و فرقه هاي مذهبي که باطناً و در پس پرده استتار بر ضد اسلام قيام کرده بودند ساخته شده و به دست بعضي از مسلمين ساده لوح بي فکر در کتب حديث راه يافته است...
چنين داستاني قطعاً صحت ندارد.(179)
و در پاورقي مي گويد: «غالب مردم ساده طبق سنت ديرين خود در مقابل هر نوشته يا گفتاري که به آن صبغه و صيغه اخبار و احاديث داده مي شد زانو زده قبول مي کردند. گو آن که خرافه و اسطوره بني اسرائيلي باشد.(180)
راستي اگر اسطوره ها و اسرائيليات در کتاب بخاري راه يافته و اکاذيب و دروغها در آن جاي گرفته باشد چرا ما به آن صحيح بخاري مي گوييم؟