75ـ ضعف امام بخارى در علم رجال

سؤال 75:
 آيا صحيح است که مي گويند امام بخاري در علم رجال و سندشناسي ضعيف بوده و اشتباهات زيادي را مرتکب شده است به گونه اي که بزرگان ما اهل سنت کتابهايي در بيان اشتباهات او نوشته اند؟
همانند دار قطني کتاب الالزامات و التتبّع. و رازي: کتاب بيان خطا البخاري و خطيب بغدادي، کتاب موضح الاوهام. و او را به نداشتن اطلاع و خبرويت و تخصّص در علم رجال توصيف کرده اند. و امام ذهبي در چند جا از کتابهاي خود چنين تعبير کرده: هذا من أوهام البخاري(174)، هذا وهم البخاري(175)که در فن رجال تخصصي نداشته باشد چگونه کتاب حديث مي نويسد؟ و با چه حجت شرعي آنرا صحيح مي گوئيم و به آن اعتماد کرده و به پيامبر اکرم نسبت مي دهيم؟؟
ابن عقده با صراحت ميگويد: «يقع لمحمد ـ يعني البخاري ـ الغلط في اهل الشام»(176)
يعني بخاري در اسناد شاميها اشتباهات دارد.