74ـ فضائل على از همه صحابه بيشتر است

سؤال 74:
آيا صحيح است که مي گويند آنقدري که از پيامبر درباره فضائل علي(رضي الله عنه)با سندهاي صحيح آمده درباره هيچ يک از صحابه نيامده و اين حقيقت را احمد بن حنبل و نسائي و نيشابوري و ديگران تصريح کرده اند.(173)
لم يرد في حق احد من الصحابة بالأسانيد الجياد اکثر مما جاء في علي(رضي الله عنه).
پس تکليف ما با کساني که از شأن و فضائل علي مي کاهند و ديگران را بر او مقدّم مي دارند و علي را با سائر صحابه يکسان مي دانند و خلفاء ثلاثه را بر او ترجيح مي دهند ـ همانند امام بخاري ـ چيست؟