71ـ حضرت عمر، مردم را عليه على تحريك مى كرد

سؤال 71:
آيا صحيح است که عمربن الخطاب(رضي الله عنه) ـ براي تحت پوشش قرار دادن فرارها و ناکاميها و هزيمتهاي خود در جبهه هاي اسلام. در دوران خلافت خويش، قريش را بر عليه حضرت علي(رضي الله عنه) تحريک کرده، و آنانرا به گرفتن انتقام کشته هاي خود در جنگها بدست علي(رضي الله عنه)تشويق مي کرد؟ چنانچه موفق الدين مقدسي در کتاب خود اين مطلب را بيان کرده(165)