70ـ حديث متواتر: كتاب الله و عترتى است

سؤال 70:
آيا صحيح است که مي گويند: آنکه از حديث ثقلين متواتر و صحيح است عبارت (کتاب اللّه و عترتي اهل بيتي) است. چنانچه مسلم(161)(162)(163) ولي عبارت «کتاب اللّه و سنتي» ضعيف است و مالک(164) کرده. و قبول مراسيل او مورد اتفاق و اجماع نيست. و هيچ يک از صحاح ستة آنرا نقل نکرده اند.
با اين حال چرا ما بر عبارت دوم اصرار داريم و عبارت اول را کمتر و يا اصلا سر زبانها و در خطبه ها ذکر نمي کنيم. با توجه به اينکه عمر بن الخطاب در حضور پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـو در مرض الموت پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ اصرار داشت که ما نياز به سنت پيامبر نداريم. (حسبنا کتاب اللّه).