69ـ درخواست پناهندگى در اُحد

سؤال 69:
آيا صحيح است که مي گويند در جنگ اُحد هنگاميکه کار بر مسلمانان سخت گرديد دو نفر از صحابه رسول خدا ـ و از سرشناسان ـ تصميم به فرار و پناهندگي به يهود و نصاري داشتند و خداوند اين آيه را نازل گردانيد: (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري اولياء)(159)
چنانچه مفسراني همانند بغوي آن را نقل مي کنند(160)
راستي اين دو نفر که بودند؟ بعضي گويند حضرت ابوبکر و حضرت عمر بودند، آيا اين حقيقت تلخ واقعيت دارد؟