68ـ سرور زنان جهان

سؤال 68:

آيا صحيح است که اجماع مسلمين بر اين است که فاطمه زهرا(عليها السلام)سيد و سرور زنان جهان است و احدي در فضيلت به ايشان نمي رسد. خواه عائشه و يا غير او؟ و براين معنا دوست و دشمن ـ اهل بيت ـ اتفاق نظر دارند. چنانچه ابن ابي الحديد و غير او آن را گفته اند.(158)بنابراين، چرا نسبت به عائشه اين همه بزرگ نمائي مي شود؟ و چرا آنقدري که در خطبه جمعه، و در کتابها از عائشه اسم برده مي شود. سخني از سيده نساء العالمين (سرور زنان جهانيان) به زبان نمي آوريم؟