67ـ پيامبر ـ صلى الله عليه و سلّم ـ در سجود، دو نفر را لعن مى كرد

سؤال 67:
آيا صحيح است که پيامبر پيش از آنکه به سجده برود مي فرمود: اللهم العن فلانا و فلانا(157)مي رفت. مقصود از اين دو ـ فلان و فلان ـ چه کساني هستند؟