66ـ آيا پيامبر بى جهت كسى را سب مى كرد

سؤال 66:
آيا صحيح است که پيامبر اکرم بدون دليل و بدون استحقاق مسلمانان را سب و لعن و يا نفرين مي کرد؟ و آيا اين شيوه با «خلق عظيم» پيامبر تناسب دارد؟ در حاليکه به نقل بيهقي هرگز ديده نشده که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و سلّم ـ کسي را سب کند «ما رأيت رسول الله يسبُّ احداً»(152)
مسلم نيسابوري در صحيح(153) ـ صلي الله عليه و سلّم ـنسبت داده و تيتر باب را چنين قرار داده: باب من لعنه النبي او سبّه او دعا عليه وليس هو أهلا لذلک..» سپس هفت روايت آورده که مضمون آن سبّ افراد غيرمستحق توسط پيامبر است!!.
آيا جعل اين روايات به خاطر تطهير و تبرئه کساني نيست که مورد نفرين و لعن پيامبر قرار گرفته اند، همانند معاويه که پيامبر او را نفرين کرد: (لا أشبع اللّه بطنه). و همانند ابوسفيان و دو فرزندش: (اللهم العن الراکب والقائد والسائق).(154) و همانند: متخلّفان از جيش و سپاه اسامه: لعن اللّه من تخلف عن جيش اُسامة(155)
آيا براي دفاع از اين افراد ـ که مورد لعن و طرد و نفرين پيامبر قرار گرفته ـ سزاوار است پيامبر را متهم کنيم آن هم به رفتاري بر خلاف اخلاق؟ آيا اين ظلم به پيامبر اکرم نيست؟ و تکذيب آيه شريفه (انک لعلي خلق عظيم)(156)