63ـ امامت از اصول دين است

سؤال 63:
آيا درست است آنچه را که علماء ما مخصوصاً بيضاوي درباره امامت مي گويند: که از عظيم ترين مسائل اصول دين است و مخالف با آن موجب کفر و بدعت است.
«إنَّ الامامة من اعظم مسائل اصول الدين. التي مخالفتها توجب الکفر والبدعة..».(143)
راستي منظور کدام امام است؟ منظور امامت ابوبکر است که نه پشتوانه اجماع ـ و مردمي ـ را دارد، و نه دليل افضليت چنانچه دليل آن گذشت. بلکه فقط و فقط به اشاره و نظر يک نفر ـ آنهم جناب عمر بن الخطاب ـ بود؟
آيا واقعاً چنين امامتي از اصول دين است؟ و مخالفت با آن موجب کفر و بدعت است!؟
يا منظور امامتي است که خداوند عزوجل آن را جعل کرده ـ (اني جاعلک للناس إماماً)(144)