64ـ هدف از فتوحات

سؤال 64:
آيا صحيح است که مي گويند انگيزه و هدف بعضي فرماندهان نظامي مسلمانان از کشور گشائي و فتوحات پر کردن شکم خود و به اسارت گرفتن و خونريزي بوده است؟(145)پيامبر اکرم که به حضرت علي(رضي الله عنه)به هنگام اعزام به يمن فرمود: «لئن يهدي اللّه بک رجلا خير لک مما طلعت عليه الشمس»(146)است؟.