62ـ حضرت على هرگز بيعت نكرد

سؤال 62:
آيا صحيح است که مي گويند حضرت علي هرگز با ابوبکر بيعت نکرده و مشت دست خود را بسته بود و هر چه تلاش کرده نتوانستند آنرا براي بيعت باز کنند به ناچار ابوبکر دست خود را روي دست علي و به عنوان بيعت علي گذارد چنانچه مسعودي مي گويد: فقالوا له: مدَّ يدک فبايع، فأبي عليهم فمدوا يده کرها فقبض علي أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم يقدروا فمسح عليها ابوبکر وهي مضمومة.(141)اجماع اهل حل و عقد بوده؟ و حديث (علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما(142) دار) را چگونه مي توان تفسير کرد؟