61ـ نقشه ترور حضرت على به دستور ابوبكر

سؤال 61:
آيا صحيح است که ابوبکر(رضي الله عنه) توطئه ترور حضرت علي را طراحي کرده و اين مأموريت را به خالدبن وليد واگذار کرد؟ ولي از اجراي آن ولو رفتن نقشه و عواقب آن ترسيد و آن را لغو کرد.(140)آنرا نقل مي کند. آيا باز هم مي توان ادعا کرد که روابط آن دو حسنه بوده و به يکديگر احترام مي گذاشتند.؟