60ـ نارضايتى صحابه از جانشينى عمر

سؤال 60:
آيا صحيح است که مي گويند، مردم از تعيين عمر به خلافت توسط ابوبکر ناراضي بوده و توسط طلحة بن عبيداللّه نارضايتي خود را از يک فرد تندخو و خشني همچون عمر. اظهار داشتند.(139)