59ـ عدم روابط حسنه بين ابوبكر و عمر ـ رضى الله عنهما ـ

سؤال 59:
آيا صحيح است که مي گويند: عمر و ابوبکر با هم روابط حسنه اي نداشته و يک بار در محضر پيامبر با هم درگير شده و با صداي بلند با هم برخورد کردند و سپس آيه (لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النّبي)(135)(136)
و يک بار در دوران خلافت ابوبکر. سند مالکيت زميني را به دو نفر داده و آنرا امضاء کرده بود و عمر در آن نامه و روي امضاء ابوبکر آب دهان انداخته و آنرا پاره کرد.(137)
و نظر عمر اين بود که حسد ده جزء است، نه جزء آن در ابوبکر و يک جزء ديگر آن در تمامي قريش. و ابوبکر در آن جزء نيز شريک است(138)