34ـ سجده پيامبر بر سنگ و كلوخ و قطعه حصير

سؤال 34:
آيا صحيح است که مي گويند پيامبر اکرم و صحابه بر سنگ و کلوخ و خاک و يا يک قطعه از حصير بافته به نام خمره سجده مي کردند؟
انس مي گويد: «کان رسول اللّه يُصلي علي الخمرة و يَسجد عليها»(60)يعني پيامبر قطعه حصيري داشت به نام خمره و بر آن سجده مي کرد
جابر بن عبداللّه انصاري مي گويد: «کنت اُصلي مع رسول اللّه ـ صلي الله عليه و سلّم ـ الظهر فآخذ قبضة من الحَصي في کفّي حتي تبْردُ، و اَضعها بجبهتي اذا سجدت من شدة الحر».(61)
يعني نماز ظهر را با پيامبر اکرم به جماعت مي خواندم. پس مشتي از سنگ ريزه و شن از زمين برمي داشتم تا خنک شود و سپس بر آن سجده مي کردم.
سؤال من اين است که: ما چرا به شيعه اعتراض مي کنيم. در حاليکه خود پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـو صحابه بر سنگ و ريگ و شن سجده مي کردند؟
سؤال ديگر اينکه: ما به چه دليل بر فرش نماز مي خوانيم در حاليکه پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـو صحابه بر آن نماز نمي خواندند، بلکه يا بر زمين و يا خمره، و يا قطعه سنگ و شن و خاک سجده کردند؟