33ـ آيا دست بسته نماز خواندن، حديث صحيحى دارد؟

سؤال 33:
 آيا صحيح است آنچه مي گويند: حتي يک روايت صحيح از پيامبر اکرم درباره دست روي دست گذاشتن در نماز (قبض) نداريم؟ و مهمترين مدرکي که آورده شده نقل کتاب بخاري و مسلم است. و هر دو
روايت از نظر سند مرسل ـ و بلکه از نظر دلالت هم مخدوش ـ است چنانچه امام عيني(57)(58)(59)
با اين حال چرا ما اصرار داريم که در نماز دست روي دست بگذاريم؟ آيا اين يک بدعت نيست؟