32ـ ترويج از دشنام دادن به حضرت علي

سؤال 32:
چرا لعن ابن عم رسول و زوج البتول در زمان حضرت معاويه آزاد، و به وسيله حکومت ايشان ترويج داده مي شد.
1ـ حموي بغدادي درباره سجستان مي گويد: «و أجلَّ من هذا کله انه لعن علي بن ابيطالب ـ رضي اللّه عنه ـ علي منابر الشرق والغرب ولم يلعن علي منبرها إلاّ مرة وامتنعوا علي بني امية حتي زادوا في عهدهم أن لا يلعن علي منبرهم أحد... وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول اللّه. علي منبرهم وهو يُلعن علي منابر الحرمين مکة والمدينة؟»(53)
يعني حضرت علي(رضي الله عنه) ـ در دوران بني اميه ـ در مشرق و مغرب بلاد اسلامي بر سر منابر مورد لعن قرار گرفت و تنها جائي که با اين بدعت مخالفت کردند ـ اهالي سيستان بودند و اين يک شرافت بزرگي براي آنان است که از لعن کردن برادر رسول اللّه ـ صلي الله عليه و سلّم ـ امتناع کردند.
2ـ ابوالفرح اصفهاني مي گويد: نال المغيرة(54) من علي ولعنه ولعن شيعته.(55)
در حاليکه به نقل امام احمد، پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ به حضرت علي فرمود من سبّک فقد سبني(56)دشنام داده است.