31ـ نقل فضائل على ممنوع و سبّ او آزاد

سؤال 31:
آيا ذکر فضائل علي(رضي الله عنه) ممنوع بوده؟ و دشنام و سب علي آزاد و حکومت از اين کار تشويق مي کرده؟ چرا و به چه انگيزه اي؟ راستي بردن نامي از علي و فضائل او بهاي سنگين اعدام را در پي داشت؟
عبداللّه بن شداد صحابي مي گويد: آرزو دارم به من اجازه بدهند يک صبح تا ظهر، فضائل علي بگويم سپس مرا اعدام کنند.
امام ذهبي مي گويد: «.. عبداللّه بن شداد: وددت أَني قمتُ علي المنبر من غدوة الي الظهر، فأذکر فضائل علي بن ابيطالب رضي اللّه عنه ثم انزل، فيضرب عنقي»(52)